عزاداری زائران در موکب امامزادگان لرستان و زنجان در سامرا

103

عزاداری زائران در موکب امامزادگان لرستان و زنجان در سامرا