ماه مهمانی خدا(کردی سورانی)20

70

کارشناس: داوود بصارتی _مجری: محمد زکی توری