مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات

91

برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات با حضور : دکتر موسی الرضا ثروتی (مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس) و دکتر محمودرضا عبدالرحیمی (معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )