روایت اقدامات آیت الله حق شناس در مسجد امین الدوله

444

پس از ارتحال شیخ حسین زاهد، بنا بر وصیت ایشان آیت الله حق شناس به این مسجد وارد می شوند که حضور ایشان باعث رونق بیش از پیش جلسات اخلاقی در این مسجد می شود تا آنجا که مسجد شب زنده دار به یک قطب معنوی در شهر تهران بدل می نمایند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/18J