شب سوم کوچه فستیوال دوم - شب اصفهان (گروه رنگين كمان اختراع)

67

شب سوم کوچه فستیوال دوم شب اصفهان (گروه رنگين كمان اختراع)