جلسه 1 ابزار دقیق- مشخصات عمومی حسگرها

82
جلسه ا درس ابزار دقیق- مشخصات عمومی حسگرها- دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده شهید جباریان- بررسی جایگاه ابزار دقیق در کنترل و مشخصات استاتیکی و دینامیکی حسگرها
رضوانی 21 دنبال کننده
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel