مصاحبه دکتر شریفیان جزی با رادیو جوان

264
مصاحبه دکتر شریفیان جزی با رادیو جوان در مورد اختراع نانوحسگرهای گازی این ویدیئو توسط تیم تخصصی برگزارکننده دوره های آموزشی دکتر شریفیان بارگذاری شده است
pixel