آموزش حسابداری کاربردی - حسابداری شرکتهای بورسی

443
شرکتهای بورسی که از طریق سازمان اقدام به فروش سهام آن می نمایند دارای شرایطی هستند که در این فیلم به آن پرداخته شده است .
pixel