یادگاری - پرنده کوچک خوشبختی

3,804

این فیلم که پس از «رابطه» ، دومین اثر سینمایی پوران درخشنده است ؛ به آسیب شناسی شیوه های مرسوم تعلیم و تربیت می پردازد . نکته دیگر آن که به جهت محدودیت زمان کلیپ ، بخش هایی از این سکانس کوتاه شده .