امیرحسین تکیان | بیم‌ها و امیدها از سلامت عمومی در هنگام پاندمیک | TEDxATU

26
در طی پاندمی، خبرهای ناگوار زیاد می‌شنویم. اما سوال این است که آیا جنبه روشنی در این موضوع وجود دارد؟ دکتر امیرحسین تاکیان توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانیم در هنگام پاندمی امیدوار باشیم.
pixel