معرفی فرارسانه اهل نظر - مجتبی رحیمی مدیر فنی

71

مجتبی رحیمی مدیر فنی اهل نظر وب سایت اهل نظر می تواند شروع یک گفتمان باشد. با توجه به ابزارهایی که در اختیار داریم تلاش می شود گفتگوهایی که انجام می شود به راحت ترین حالت ممکن به دست مخاطب برسد.