خلاصه ای از مصاحبه با مادر طلبه شهید عباس زرگری

233

بخشی از وصیت نامه شهید طلبه عباس زرگری: " قرآن زیاد بخوانید که هرچه داریم از قرآن است . . . ادعیه را فراموش نکنید. توسل به چهارده معصوم را هیچگاه از امور روزانه خود دور ننمایید. کلمات معصومین را شیوه و طریق زندگی قرار دهید. "