هشدار سازمان ملل به گرسنگی گسترده در یمن

149

http://www.iribnews.ir/fa/news/1530606