شهرداری مشهد پیشرو در فعالیت های اجتماعی محور

217

گزارش دوره آموزشی تسهیل گری اجتماعی و آشنایی با فعالیت های اجتماع محور متکی بر پژوهش های مشارکتی، با حضور دکتر سیامک زند رضوی کاری از سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد