هشت گام موفقیت

35
سخنران: ریچارد سنت جان آیا مطمئن هستیم که مسیر موفقیت رو درست انتخاب کرده ایم؟ آقای ریچارد جان تجربه ی هفت سال تحقیق و مصاحبه با پانصد فرد موفق رو با ما در این فیلم به اشتراک می گذارد تا مسیر درست موفقیت رو به ما نشان دهد. موضوع سخنرانی: چرا “برخی از” مردم موفق می شوند؟ یا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد است؟
pixel