تدریس فیزیک دوازدهم تجربی حرکت هماهنگ ساده (حرکت نوسانی ) جناب آقای میرنوری

160
فیزیک دوازدهم تجربی مبحث: حرکت هماهنگ ساده (حرکت نوسانی ) جناب آقای میرنوری
دبیرستان پیشگام 1.1 هزار دنبال کننده
pixel