مراحل تولید میلگرد

150

تولید میلگرد، از بیلت ها و یا شمش های فولادی آغاز می گردد. بیلت تا دمای سرخ شدن حرارت داده شده و از میان غلتک های متوالی عبور داده می شود. هر بار عبور باعث کاهش سطح مقطع عرضی و طویل تر شدن میله حاصله می گردد. آخرین سری غلتک ها، کنده کاری عمیق شده اند تا آج های استاندارد میلگرد را بر روی آنهاایجادنمایند. در ادامه میلگردها به طول استاندارد که معمولا ۱۲ متر می باشد بریده می شوند. پس از سرد شدن، میلگرد ها در بسته های حدود ۵ تنی بسته بندی شده و برچسب مشخصات برای شناسایی میلگرد زده می شود . در این مرحله میلگرده

foolad24
foolad24 4 دنبال کننده