فرهنگ سیاسی مردم ایران

466

*www.puyesh.net*کمیته سیاسی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در مسیر انجام پژوهشی با عنوان (روانشناسی سیاسی مردم ایران)، برخی از داده های مقدماتی خود را در قالب این کلیپ منتشر کرده است. سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار تشکل فرهنگی سیاسی مستقلی است که توسط جمعی از جوانان اصلاح طلب، بدون بودجه و بصورت داوطلبانه اداره میشود.

پویش
پویش 28 دنبال کننده