کاخ صفی آباد بهشهر

70

مصاحبه اختصاصی رسانه خبری بهشهر1400 با علی محمد شاعری نماینده مردم شرق مازندران در خصوص بازگشایی کاخ صفی آباد بهشهر