«مرکز کلینیکی مبارزه با فساد»

922

ارائه آقای «علیرضا علی محمدیان» با موضوع «مرکز کلینیکی مبارزه با فساد» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «علیرضا علی محمدیان» - «علیرضا زارعی»