بدهکاری که هیچ پولی ندارد

77

دکتر فدائی وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد.برنامه مشاور هر روز بجز سه شنبه و پنجشنبه ساعت 15:00 از شبکه آموزش سیما. ویدئو های بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir