ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مسجد کبود در تبریز

792
مسجد کبود یا مسجد جهانشاه از مسجدهای تاریخی تبریز مربوط به دوران حکمرانی قراقویونلوها در قرن نهم هجری است.
pixel