کمپین کپسول نجات

551
مجتمع نگین رازی قصد دارد با توزیع کپسول های رایگان در بین خودرو های مردم تهران موجب کاهش بروز حادثه و نتیجتا کاهش خسارات جانی و مالی شویم
pixel