داستان سه بیماری که کاربرد شواهد کاکرین را تجربه کردند

93
کاکرین ایران 20 دنبال‌ کننده
سه داستان از بیمارانی که شواهد مرورهای کاکرین بر تجربه آنها از وضعیت سلامتیشان تأثیر گذاشت و چگونه این تجربه باعث مشارکت آنها در کارهای کاکرین شد.
pixel