توسکستان به شاهرود

131

تصویربرداری هوایی از جاده توسکستان که شاهرود را به گرگان وصل می کند. #اینجا_ایران_است

سعید خان
سعید خان 29 دنبال کننده