دلبستگی یاتعلق خاطر پرسنل به سازمان

7,083

دلبستگی، درگیری یا اشتیاق کار کردن یاتعلق خاطر پرسنل ، یکی از مهمترین مواردی است که باعث می شود بهره وری پرسنل سازمان کم یا زیاد باشد . چطور میتوانیم روی این حس عمیق و مهم اثر بگذاریم؟