تاریخ احتمالی معرفی پیکسل 3 از سوی گوگل مشخص شد

112

گوگل به صورت اتفاقی، تاریخ احتمالی معرفی پرچمدار بعدی خود، پیکسل ۳ را مشخص کرد.