روش های تامین و مدیریت منابع مالی والگوهای تصمیم گیری 1

526

در محل اتاق بازرگانی زنجان با تدریس اقای دکتر محمدرضا نظری