شروع اسکرام (یا ولی افتاد مشکل ها)

921

یک ویدیو کوتاه در مورد اینکه چطور از چالش ها و تعارضات اولیه استقرار اسکرام و اجایل در شرکت جان سالم در ببریم

mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده