ماشین دنده ای بهتر است یا اتوماتیک؟ [iranmohandes.com]

89

ماشین های دنده ای و اتوماتیک از دو تکنولوژی کاملا متفاوت استفاده می کنند. [iranmohandes.com]