چگونه جذاب صحبت کنیم؟ (استاد حسینیان)

6,229
www.sokhanvaran.org غایت هر پدیده انسانی جذابیت است به این معنا که اگر هر پدیده ای فاقد جذابیت باشد از بین مردمان رخت بر می بندد و از حافظه تاریخی آن ها پاک می شود.
pixel