آموزش خصوصی باینری آپشن (استراتژی 90 درصد باینری آپشن)

143

آموزش خصوصی باینری آپشن با مهدی تات (نوستراداموس باینری آپشن ایران)

مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی