لحظه انفجار دکل برق بر اثر بارندگی شدید بروجرد

208

لحظه انفجار دکل برق بر اثر بارندگی شدید بروجرد