همکاری دانشگاه با کانون پتنت

26
اگر اختراعی داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور ثبت کنید، کانون پتنت ایران حامی شماست.
pixel