تیغ اره نواری | 09126756479

55
تیغ اره نواری در انواع ماشینی و دستی موجود است،تیغ های اره نواری در صنایع چوب و آلومینیوم و همچنین در برش گوشت و کاغر استفاده می شود. در کار با اره از قطعه مورد استفاده براده های کوچکی در امتداد برش به وسیله دندانه های برنده اره برداشته می شود. این دندانه ها با آرایش مناسب و به دنبال هم در لبه ابزار کار که تیغ اره نامیده می شود قرار دارند
pixel