اقتصاد دیجیتال ایران سرعت و رشد بسیار خوبی دارد

62

سخنرانی دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک - اقتصاد دیجیتال ایران سرعت و رشد بسیار خوبی دارد - تهدیدات اقتصاد دیجیتال ایران - تحریم های اپل و حذف اپلیکیشن ها