دکتر رضاعلی نوروزی: رابطه اثربخش با بچه ها«۸»

52
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، درباره فرایند یادگیری در رابطه اثربخش با فرزندان میگوید.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel