کمشچه؛ شهر تنورهای همیشه روشن

1,582

http://www.iribnews.ir/fa/news/1242723