آزمایش آتش و الکل

805
ریختن الکل در بطری و گرفتن فندک
pixel