اهمیت و اثر كوچینگ از نگاه یک کوچ آگاهی

724
در این مصاحبه آقاى شهرام شرقى(كوچ رشد و شکوفایی)، با خانم پریسا پوران(کوچ آگاهی و واقیت درمانگر) یكی از دانش آموختگان آكادمى بین المللى كوچینگ فارسی زبانان، در مورد دلایل اهمیت و تأثیر كوچینگ در زندگى شخصی و حرفه ای گفتگو می كنند.
pixel