رکوردسلیمانی(فانتوم بزرگ) وبختیاری(فانتوم کوچک)درقطعه8بوده و2 قبراست(تاکنون)

39

در مجاورت قبر سلیمانی قبریک استاد موسیقی به نام جهانشاه برزین به چشم می خورد.