حوزه انقلابی

206

این کلیپ رهنمود ها ی مقام معظم رهبری پیرامون حوزه انقلابی میباشد که به سفارش موسسه راهبردی حق پژوهشی تولید گردید این کلیپ به صورت سه بعدی طراحی گردیده است