مرز ترکیه ورود به خاک ایران اتمام سفر و بازگشت به وطن

123
اتمام سفر با خودرو شخصی از ترکیه و اتمام مراحل خروج و انتظار به باز کردن دروازه ورود به خاک ایران
special20 368 دنبال کننده
pixel