اردوی بنیاد محبت به اماکن گردشگری خمینی شهر

64

این گروه با ساده ترین امکانات و فقط برای خلق خاطره ای خوش همراه ما شدند تا یکی از بهترین اردوهای بنیاد محبت را برای مثبت ۶۰ ساله ها رقم بزنند. رفتیم خمینی شهر ، خانه مجیر را دیدیم با اندرونی هایش، خانه سرتیپ را دیدیم که نمونه کوچکی از باغ ارم شیراز بود و نگاه چشم مان به زیبایی های کبوترخانه گره خورد و در پارک نشستیم و گفتیم و خندیدیم و خاطره های خوشی رقم زدیم. سپاس از شهرداری اصفهان بابت برگزاری اردوی مرکز_پیرامون ویژه روزجهانی مثبت شصت ساله ها