قبل از ظهور ولی امر (عج) در راه او قدم برداریم

246
آن حضرت می آیند و چه می کنند، چه می آورند و چه مبنایی دارند، این برای اکثر ما مسلمان ها و شیعیان انذار است، خوف است. اگر از گریه بمیریم حق داریم و اگر خون گریه کنیم حق داریم، اما گریه کردن و منقلب شدن کافی نیست. چاره ای جز یکی از دو راه نیست، یکی قبل از ظهور آن حضرت در راه او قدم برداریم که اکثریت چنین نیستند، و یکی آنکه معاذ الله قدم برنداریم، مانند سایر جریانات علمی، فکری، عقیدتی و عملیِ مسلمان ها شویم در کل حوزه ها و در کل تشکیلات علمی و دینی که وضع بسیار نگران کننده است.
pixel