کوسه سرچکشی بزرگ: Sphyrna mokarran

127
کوسه سرچکشی بزرگ (Sphyrna mokarran) از کوسه‌ماهیان سرچکشی خطرناک آب‌های جنوبی ایران است که تا بیش از 6 متر طول پیدا می‌کند اگرچه موارد حملهء آن به انسان کم بوده است. نام محلی این کوسه در سیستان و بلوچستان: کانتی، میش. بوشهر: بمبک. هرمزگان: کولی است. غذای اصلی این کوسه را سپرماهیان تشکیل می‌دهد. نسل این گونه در نزدیکی تهدید است چون به دلیل مصارف متعدد انسانی، صید بیش از حد می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sphyrna-mokarran.html
pixel