برقرار کردن رابطه ی مربی گری با همکاران مان

139
- مربی گری همکاران مان، یک فرایند بسیار مشارکتی است. - این نوع مشارکت با طراحی عامدانه ی ارتباط های مان، توافق نامه های چندجانبه درباره ی لجستیک (هماهنگی جزوبه جزو عملیات بزرگ و پیچیده) (Logistics) و آن چه بر آن تمرکز خواهیم کرد آغاز می شود - ما از مدلی به نام جی. آر.اُ.دبلیو. (GROW) بهره خواهیم گرفت تا به ما و همکاران مان کمک کند آغازگر فرایند رشد و تعیین اهداف باشد. - برقرار کردن رابطه ی مربی گری با همکاران مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره ی 59) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=472EntryID=18
pixel