ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جمع آوری و نمایش داده ها

29
حل و توضیح بخش اول فصل هفتم ریاضی پنجم جمع آوری و نمایش داده ها
pixel