حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در برنامه ایرانشهر

296

حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور در برنامه زنده ایرانشهر