مروری بر سالها حضور استعماری انگلیس در ایران

1,078

روباه پیر لقبی است كه قرن هاست برزبان ملت ایران است .لقب كشوری كه از ضعف تا به قدرت رسیدنش را در ایران سپری كرده و هنوز هم با آنکه سالهاست دستش از دخالت مستقیم در ایران کوتاه است؛ اما چشم طعم به ایران دوخته است.